PRIVACYVERKLARING

 

Dit is een privacyverklaring van Sportschool Segers, gevestigd te Zoetermeer/Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder nummer 27116435. 

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Sportschool Segers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden, waarvoor ze worden gebruikt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden, waarvoor ze zijn vertrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als Sportschool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de onder vermelde contactgegevens.

 

Contactgegevens

Sportschool Segers

Joris Ivensstrook 17

2726 TV Zoetermeer

Website: www.sportschoolsegers.nl

Telefoon: 079-3316252 / 06-53322683 

 

Trainingslocaties:

- Cesar Franckrode 60A, 2717 BG Zoetermeer

- Velddreef 330, 2727 CV Zoetermeer

- Diamanthorst 10, 2592 GH Den Haag

 

Hans Segers is de Functionaris Gegevensbescherming van Sportschool Segers, hij is te bereiken via hans@sportschoolsegers.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Sportschool Segers verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens van leden worden door Sportschool Segers verwerkt, ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Lidmaatschap

Grondslag voor deze gegevens is:

 • Aanmeldingsformulier lidmaatschap

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sportschool Segers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor-en/achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij je persoonsgegevens:

Sportschool Segers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor-en achternaam: Voor de afhandeling van een betaling, zoals de verzending van de factuur m.b.t. geleverde diensten (lesgeld, inschrijfgeld, examengeld, bestelde sportkleding/artikelen e.d.)
 • Geboortedatum: Voor het bepalen van de hoogte van het lesgeld, examengeld en leeftijdscategorieen-indeling bij examens, wedstrijden e.d.)
 • Geboorteplaats: Samen met de voornaam of voornamen, achternaam, en geboortedatum vormt de geboorteplaats over het algemeen een unieke combinatie van gegevens, zodat iedere persoon afzonderlijk te herkennen is voor de sportschool
 • Adresgegevens: Opgave is verplicht, zodat wij een factuur m.b.t. de geleverde diensten (lesgeld, inschrijfgeld, examengeld, bestelde sportkleding/artikelen e.d.), brieven, uitnodigingen  e.d. kunnen versturen
 • Telefoonnummer: Voor de bereikbaarheid, in geval van een vraag die gesteld kan worden, indien dit nodig om onze dienstverlening te kunnen voeren, bij bepaalde calamiteiten, zoals bijvoorbeeld: plotseling niet doorgaan / wijziging van een training, bij ongeval familie of ouders van kind kunnen waarschuwen, bereikbaarheid bij o.a. toernooien of diverse evenementen e.d., afmelding bijvoorbeeld bij ziekte
 • E-mailadres: Indien nodig, om onze dienstverlening te kunnen voeren, voor het opsturen van een factuur, zoals omschreven bij de naam / adresgegevens, voor de verzending van nieuwsbrieven (met evt. bijlagen), uitnodigingen m.b.t. diverse evenementen, zoals bijvoorbeeld: examens, workshops, etentjes, familiedagen, stages gastleraren ed.)

 

Contractuele of wettelijke verplichting

Bovengenoemde persoonsgegevens zijn verplicht (noodzakelijk): 

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst (d.m.v. een inschrijfformulier), waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst, maatregelen te nemen
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de Belastingwet, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust 

 

Bij het niet verstrekken van deze gegevens, is inschrijving niet mogelijk.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sportschool Segers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Pasfoto (t.b.v. herkenbaarheid

- Gezondheid (d.m.v. sportkeuring)

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (toestemming van ouders of wettelijke  

   vertegenwoordigers vereist

 

Let op: 

Deze categorieën zijn vaak ruime begrippen. 

Zo sla je bijvoorbeeld met het opslaan van iemands pasfoto ook zijn of haar ras op.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewaartermijn:

Sportschool Segers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In bepaalde gevallen, zoals m.b.t. 

de Belastingwetgeving, zijn we verplicht persoonsgegevens 7 jaar lang te bewaren, nadat de overeenkomst is beëindigd 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De bovengenoemde persoonsgegevens kunnen met de volgende overkoepelende organisaties/bonden worden gedeeld, zoals:

 • Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten (NFK)
 • Karate-Do Bond Nederland (KBN)
 • Ryu Kyu Kobujutsu Holland

 

In de volgende gevallen, zoals:

 • Inschrijving / aanmelding lidmaatschap
 • Nationale dan-graden examens
 • Workshops
 • Stages

 

Naast de eerder genoemde persoonsgegevens, worden, i.v.m. het internationale karakter, tevens het geboorteland en het land waar je woonachtig bent, opgegeven.

 

Sportschool Segers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sportschool Segers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Sportschool Segers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportschool Segers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hans@sportschoolsegers.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de nationale toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportschool Segers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hans@sportschoolsegers.nl

 

Minderjarigen:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hans@sportschoolsegers.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Als Sportschool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de boven vermelde contactgegevens.

 

Datum: 25 mei 2018